Vilniaus Universiteto Botanikos sodas

Vilniaus Universiteto Botanikos sodo "Index Plantarum"

Vilniaus UniversitetasVilnius University Botanical Garden

"Index Plantarum" of Vilnius University Botanical Garden

Vilnius University


VUBS indexplantarum rev. 2.1-20150101-public